Please use this identifier to cite or link to this item: http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/8960
Title: Transport construction cost management by rational organizational and technological solutions
Authors: Meneylyuk, O.
Nikiforov, A.
Meneylyuk, I.
Keywords: будiвництво транспортних об'єктiв
органiзацiйнi та технологiчнi рiшення
чисельна оптимiзацiя, моделювання витрат
Issue Date: 2020
Publisher: Eastern-European Journal of Enterprize Technologies
Series/Report no.: №3/3 (105);
Abstract: Особливi умови реалiзацiї проектiв з будiвництва транспортних споруд показують, що управлiння собiвартiстю робiт вимагає вiдповiдної оптимiзацiї органiзацiйних та технологiчних рiшень. Розроблено комп’ютерну модель та методику вибору оптимального управлiння для мiнiмiзацiї собiвартостi будiвельних робiт. Модель показує органiзацiйну та технологiчну змiннiсть пiдприємства, характерну для транспортного будiвництва. Методика дозволяє проводити варiантне моделювання, за яким складаються закономiрностi змiни собiвартостi будiвельних робiт, спiввiдношення прямих i загальновиробничих витратпiд впливом наступних факторiв: середня трудомiсткiсть сукупностi проектiв, середня вiдстань перебазування, належнiсть ресурсiв, iндустрiалiзацiя використаних рiшень.Проведенi чисельнi експериментальнi дослiдження кiлькiсно довели, що органiзацiйнi та технологiчнi рiшення, характернi в цiлому для пiдприємства, впливають на рiшення окремих проектiв будiвництва транспортних споруд. А саме, виявлено, що при зменшеннi середньої трудомiсткостi сукупностi проектiв вплив iндустрiалiзацiї використаних рiшень змiнюється на протилежний та починає пiдвищувати собiвартiсть робiт. Знайдене найменше значення змiни собiвартостi (–13,6 %), що вiдповiдає найбiльш ефективними органiзацiйними та технологiчними рiшеннями: середня трудомiсткiсть сукупностi проектiв X1=2,2 тис. люд.-год., середня вiдстань перебазування Х2=100 км., використання тiльки власних технiки та трудових ресурсiв (Х3=0 %), мiнiмальна iндустрiалiзацiя використаних рiшень (Х4=0 %).Виявлено, що пiдряднi органiзацiї, що зводять вiдносно малi транспортнi споруди, мають використовувати традицiйнi методи виробництва робiт. Також встановлено економiчну ефективнiсть рiшень, згiдно з якими пiдприємства з будiвництва територiально розосереджених споруд мають використовувати пiдряднi ресурси iз мiсцевою матерiально-технiчною базою
URI: http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/8960
ISSN: 1729-3774
Appears in Collections:Стаття в журналі

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Transport construction cost management.pdf786,1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.